Image and video hosting by TinyPic

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry: Työnantajan äitiriskiä pienennettävä

 

Suomessa työnantajat ovat eriarvoisessa asemassa toisiinsa nähden työntekijöiden sukupuolesta riippuen. Luultavasti suurin yksittäinen tähän vaikuttava seikka on vanhemmuuden aiheuttamien kustannusten kasaantuminen suurelta osin naisten työnantajille. Naispuolisen työntekijän perheenlisäyksestä aiheutuu työnantajalle yli 10 000 euron kulut lasta kohden. Keskeisimmät kuluerät ovat raskaudesta johtuvat poissaolot, äitiyslomalla kertyvät lomarahat sekä sairaan lapsen hoitokulut. Nykytilanne luo näin ollen työnantajille painetta palkata miespuolisia työntekijöitä kustannussyistä. Jatkossa tulee varmistaa, että kulujen maksajiksi eivät jää ainoastaan äitien työnantajat.

 

Hallitus on jo ryhtynyt toimeen äitiriskin pienentämisen osalta: toukokuusta 2017 alkaen työnantajien on ollut mahdollista hakea 2500 euron suuruinen kertakorvaus Kansaneläkelaitokselta naispuolisen työntekijän jäädessä palkalliselle äitiysvapaalle. Perhevapaakorvauksella pyritään sekä laskemaan pk-yritysten kynnystä palkata nuoria naisia, mutta myös pienentää naisvaltaisten alojen kustannustaakkaa.

 

Perhevapaakorvauksen käyttöönotto on askel oikeaan suuntaan, mutta lisää toimia tarvitaan, jotta työnantajat voivat rekrytoida nuoria naisia vailla pelkoa taloudellisista menetyksistä. Eräs mahdollinen ratkaisu olisi kansanedustaja Sarkomaan esillä pitämä vanhempainvakuutusjärjestelmä, jossa siirrettäisiin tietty osuus kaikilta työnantajilta ja työntekijöiltä erilliseen rahastoon. Rahastosta korvattaisiin työnantajille vanhemmuudesta aiheutuneet kustannukset sekä vanhempainpäivärahat. Vanhempainvakuutusjärjestelmä tasaisi siis kulujen jakautumista niin mies- ja naisvaltaisten alojen välillä kuin työntekijöiden ja työnantajien välillä.

 

Vanhempainvapaiden jakautuminen tasaisemmin äidin ja isän välillä tasaa myös kulujen jakautumista. Vanhempainvapaiden tasaisempaan jakautumiseen voidaan ohjata erilaisin perhevapaamallein, joissa isille korvamerkitään perhevapaakuukausia, mutta toimiakseen uudistus edellyttää myös muutosta työilmapiirissä sellaiseksi, jossa vanhempainvapaille jääminen on yhtä sallittua isille ja äideille.

 

Edellä olevan perusteella Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta esittää, että hyväksyessään tämän aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallitusta ja kehottaa eduskunta- ja ministeriryhmää toimimaan siten, että luodaan malli vanhemmuuden kustannusten jakamiseksi nykyistä tasaisemmin. Yhtenä mahdollisena vaihtoehtona tulee selvittää vanhempainvakuutusjärjestelmän käyttöönottoa.

 

 

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry.

 

 

 

Janika Takatalo                                                              Niilo Nissinen

Puheenjohtaja                                                                Pääsihteeri