Image and video hosting by TinyPic

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry: Suomessa otettava käyttöön sukupuolineutraalit kutsunnat

 

Suomalaisessa yhteiskunnassa yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden periaatteet ovat korostuneet viimeisten vuosikymmenten aikana. Silti asevelvollisuuslain 2 §:n mukaan asevelvollisuus koskee yhä edelleen vain miespuolisia Suomen kansalaisia sen vuoden alusta, jona he täyttävät 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona he täyttävät 60 vuotta. Perustuslain 127 §:n mukaan jokaisella Suomen kansalaisella on velvollisuus puolustaa isänmaata, mutta tästä huolimatta vain osa ikäluokasta on yksinomaan sukupuolensa perusteella asevelvollisia. Kansalaisvelvoitteet, jotka kohdistuvat ainoastaan osaan kansalaisista, ovat lähtökohdaltaan arveluttavia ja ongelmallisia perustuslain yhdenvertaisuusperiaatteen valossa.

 

Nykyinen asevelvollisuusjärjestelmä on aikaansa jäljessä, kun sitä peilataan moderniin suomalaiseen yhteiskuntaan. Vaarana on maanpuolustustahdon rapautuminen, kun uudet ikäluokat eivät enää pidä sukupuolen perusteella määräytyvää asevelvollisuutta oikeudenmukaisena. Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että myös asevelvollisuutta uudistetaan vastaamaan paremmin nyky-yhteiskunnassa vallitsevia arvoja.

 

Norja on ottanut käyttöön sukupuolineutraalin asevelvollisuuden vuonna 2016. Sukupuolineutraalien kutsuntojen kautta vajaa 10 prosenttia koko ikäluokasta valitaan suorittamaan asepalvelusta. Uudistuksen myötä motivoituneiden asepalvelukseen hakeutuvien määrä on kasvanut. Tilanne on Norjassa johtanut siihen, että vain noin yksi kuudesosa halukkaista valitaan suorittamaan asepalvelusta. Toisin sanoen asevelvollisuutta suorittamaan valikoituu entistä kyvykkäämpiä ja motivoituneempia norjalaisia.

 

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta pitää suoraa siirtymää sukupuolineutraaliin asepalvelukseen tarpeettoman jyrkkänä toimenpiteenä. Ensimmäinen askel oikeaan suuntaan olisi kutsuntojen ulottaminen koko ikäluokkaan kohdistuvaksi. Näin voitaisiin edistää koko ikäluokan hakeutumista maanpuolustuksellisiin tehtäviin. Toisaalta tasa-arvon toteutumisen ohella asiaa tulee tarkastella myös maanpuolustuksellisesta näkökulmasta. Aktivoimalla koko ikäluokka kutsuntojen kautta, on mahdollista saavuttaa laajemman kattavuuden avulla kyvykkäimmät ja soveltuvimmat yksilöt asevelvollisuuden piiriin ja parantaa tätä kautta puolustusvoimien operatiivista toimintakykyä.

 

Edellä mainitun perusteella Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen ja kehottaa eduskuntaryhmää ja ministeriryhmää toimimaan siten, että Suomessa otettaisiin käyttöön koko ikäluokkaa velvoittavat kutsunnat.


 

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry.

 

 

 

Janika Takatalo                                                              Niilo Nissinen

Puheenjohtaja                                                                Pääsihteeri