Image and video hosting by TinyPic

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry: Avointa korkeakoulua kehitettävä elinikäisen oppimisen alustana.

 

Yhteiskunnan, teknologian ja työn murros ovat johtaneet laajaan keskusteluun elinikäisen oppimisen kasvavasta merkityksestä. Tulevaisuudessa muutosten nopeus ja kansainvälinen kilpailu edellyttävät yhä voimakkaammin suomalaisten koulutustason nostamista mutta toisaalta myös koulutustason ylläpitämisen merkitys korostuu. Dynaamisessa maailmassa ihmisten osaamisen on pysyttävä mukana toimintaympäristön muutoksessa.

 

Yliopistolain 7 § mukaan yliopistot voivat järjestää täydennyskoulutusta ja avointa yliopisto-opetusta. Ammattikorkeakoululain 10 § mukaan ammattikorkeakoulut voivat järjestää vastaavaa avointa ammattikorkeakouluopetusta. Avoimen korkeakoulun rooli ei ole Suomessa muodostunut riittävän selkeäksi; avoin korkeakoulutus on vähän kaikkea. Tulevaisuudessa avoimen korkeakouluopetuksen tulee olla ratkaisu täydennys- ja muuntokoulutuksen kysynnän kasvavaan tarpeeseen.

 

Euroopan unionissa muutamilla jäsenvaltioilla on oma organisaationsa avoimen korkeakoulutuksen järjestämiseksi. Esimerkiksi Iso-Britanniassa Open University tarjoaa avointa korkeakoulutusta. Toisaalta monissa jäsenvaltioissa elinikäisen oppimisen haasteeseen on pyritty vastaamaan muilla keinoilla, kuten digitalisaatiota hyödyntämällä ja tutkintojen modulaarisuutta lisäämällä. Yhdistävänä tekijänä näillä malleilla on pyrkimys tarjota toimiva ratkaisu avoimeen ja ei-tutkintokeskeiseen oppimiseen.

 

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta näkee tärkeänä, että Suomessa aloitetaan kokonaisvaltainen avoimen korkeakoulujärjestelmän uudistus. Uudistuksen tulee sisältää niin rahoituspohjan kuin rakenteen ja sisällönkin uudistus. Referenssejä uudistukselle voidaan hakea muista eurooppalaisista maista. Keskeistä on alustamalli, jossa digitalisaatiota ja nykyisiä paikallistoimijoita hyödyntäen rakennetaan toimiva täydennys- ja muuntokoulutuksen verkosto.

 

Edellä mainitun perusteella Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry esittää, että hyväksyessään aloitteen puoluekokous velvoittaa puoluehallituksen ja kehottaa eduskuntaryhmää ja ministeriryhmää toimimaan siten, että avointa korkeakoulujärjestelmää kehitettäisiin valtakunnallisena täydennys- ja muuntokoulutuksen alustana.

 

 

Kokoomuksen Opiskelijaliitto Tuhatkunta ry.

 

 

 

Janika Takatalo                                                              Niilo Nissinen

Puheenjohtaja                                                                Pääsihteeri